• Zajęcia terenowe w Szymbarku
  Przyszli inżynierowie środowiska na zajęciach terenowych w Szymbarku
 • Wyjazd edukacyjny studentów budownictwa na zaporę w Świnnej Porębie
  Wyjazd edukacyjny studentów budownictwa na zaporę w Świnnej Porębie
  Studentki i studenci kierunku zamawianego budownictwo w ramach wyjazdu edukacyjnego odwiedzili budowę zapory w Świnnej Porębie.
 • Wzornictwo
  Wzornictwo
  Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
 • Zajęcia terenowe w Szymbarku
  Zajęcia terenowe w Szymbarku
  Przyszli inżynierowie środowiska na zajęciach terenowych w Szymbarku
 • Wzornictwo
  Wzornictwo
  Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
 • Badania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku
  Badania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku
  Laboratorium spektroskopii i mikroskopii specjalnej (fot. L.Cykarski)
 • Budownictwo
  Budownictwo

Inżynieria środowiska

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają charakter techniczny i techniczno-przyrodniczy. Zgodnie ze standardami nauczania opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach). Ponadto Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji. Absolwent powinien posiadać umiejętność posługiwania się literaturą fachową, rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, znać język obcy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Ponadto Absolwent powinien mieć wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania.

Absolwent posiada w szczególności wiedzę z zakresu: podstaw matematyki, fizyki i chemii, termodynamiki technicznej, mechaniki płynów oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów. Absolwent opanował rysunek techniczny i nabył umiejętności wizualizacji utworów inżynierskich. Opanował posługiwanie się komputerem w zakresie zbierania, gromadzenia i przechowywania informacji oraz wykonywania obliczeń inżynierskich i projektowania utworów inżynierskich. Rozumie rolę i zadania podstawowych elementów budynku i ma znajomość podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Posiada umiejętność oceny i doboru materiałów dla potrzeb procesów i urządzeń z zakresu inżynierii środowiska. Rozumie funkcjonowanie geoekosystemów oraz rozumie procesy i prawa determinujące obieg wody w geoekosystemach, ponadto zna procesy i zjawiska determinujące jakość zasobów wodnych. Zna procesy i zjawiska biologiczne zachodzące w środowisku oraz potrafi dokonać oceny zagrożeń biologicznych w środowisku. Rozumie procesy i zjawiska oraz interakcje zachodzące w środowisku oraz rozumie znaczenie zjawisk globalnych i ich związek z antropopresją. Posiada umiejętność planowania gospodarki odpadami, poznał zasady rekultywacji terenów zdegradowanych i posługuje się systemem GIS do oceny migracji zanieczyszczeń w środowisku. Posiada wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze. Poznał czynniki stwarzające zagrożenie akustyczne i posiadł umiejętność przeciwdziałania im. Absolwent zna ponadto podstawowe zagadnienia z technologii wody i ścieków, wykorzystania mikroorganizmów w inżynierii i ochronie środowiska, geodezji i fotogrametrii, meteorologii i klimatologii oraz ekologii ekosystemów.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci kierunku "Inżynieria środowiska" są przygotowani do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami), ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), szkolnictwie różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego), firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, przemyśle, przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem czy instytucjach związanych z integracją z Unią Europejską. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej studia I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone są na trzech specjalnościach:

– inżynieria ochrony środowiska
– inżynieria i ochrona biosfery
– technologie materiałowe w inżynierii i ochronie środowiska

Specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska przygotowuje do planowania, projektowania i eksploatacji inżynierskich systemów ochrony środowiska oraz systemów wodno-gospodarczych. W czasie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu m.in.: systemów usuwania i unieszkodliwiania ścieków procesów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych, urządzeń i technologii oczyszczania gazów inżynierii wodnej Absolwenci specjalności znajdują pracę m.in. w biurach projektów i studiów, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska, jak również w służbach ochrony środowiska i innych.

PROGRAMY STUDIÓW DLA SPECJALNOŚCI:

studia I stopnia

stacjonarne niestacjonarne
inżynieria ochrony środowiska inżynieria ochorny środowiska
inżynieria ochrony biosfery inżynieria ochrony biosfery
technologie materiałowe w inżynierii środowiska
.
studia II stopnia


stacjonarne niestacjonarne
inżynieria ochrony środowiska inżynieria ochrony środowiska

 
20 luty 2013 | Admin
Drukuj  Drukuj   Email  Poleć znajomym
Wydziały
Jednostki międzywydziałowe
Przydatne linki